Luvat ja ilmoitukset

Tapahtumien järjestämiseen liittyy monia lupia ja ilmoituksia. Se, mitä lupia tapahtuman onnistumiseksi tarvitaan, riippuu tapahtuman koosta ja luonteesta. Lupa-asioiden hoitaminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa ja tässä kannattaakin tehdä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa alusta asti.

tietokonekarhu

Tapahtumanjärjestäjän tulee itse huolehtia siitä, että kaikki tarpeelliset luvat, ilmoitukset ja muut järjestelyt on hoidettu hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkua. Tälle sivulle on koottu tietoa yleisimmin tarvittavista luvista ja muista asioista, jotka tapahtumanjärjestäjän tulee huolehtia. Tapahtuman luonteesta riippuen saatetaan tässä mainittujen lisäksi tarvita vielä muitakin lupia ja ilmoituksia.

Raatihuoneenpuiston lava SuomiAreena-tapahtumassa

Yleisten alueiden maankäyttölupa

Porin kaupungin omistamien Yleisten alueiden maankäyttölupa haetaan Porin kaupungin teknisen toimialan palvelupäälliköltä. Hakemukseen pääset tästä. Yleisiksi alueiksi luetaan kadut, puistot, kevyen liikenteen väylät ja pysäköintialueet.

Porikorttelit hallinnoi Kauppatoria, kävelykatua ja Eetunaukiota. Näiden vuokrauksesta voit lukea lisää täältä.

HUOM! Muista luoda alueen karttalinkki karttapalvelussa. Vaihtoehtoisesti voit myös lähettää alueen kartan sähköpostilla teknisen toimialan palvelupäällikkö Heikki Tuomiselle osoitteeseen heikki.tuominen@pori.fi, aiheella: Yleisen alueen käyttölupahakemus / hakijan nimi.

Hakemus on jätettävä viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman ajankohtaa. Muut viranomaiset eivät käsittele heille jätettyjä hakemuksia, ellei liitteenä ole maanomistajan lupaa.
 

Ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä (Poliisi)

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestäjäpaikan poliisille. Poikkeuksen muodostavat yleisötilaisuudet, jotka osanottajan vähäisen määrän, tilaisuuden luonteen tai järjestämispaikan vuoksi eivät edellytä toimia järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi tai sivullisille ja ympäristölle aiheutuvan haitan estämiseksi tai erityisiä liikennejärjestelyistä. Järjestäjän on tehtävä ilmoitus vähintään 5 vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Yleisötilaisuudesta ilmoitettaessa on oltava mukana yleisellä paikalla järjestettävää yleisötilaisuutta koskeva ilmoitus täytettynä. Poliisi voi vaatia tarvittaessa myös muita selvityksiä, kuten esim. yleisötilaisuuden järjestämispaikan omistajan tai haltian suostumuksen sekä muun lainsäädännön edellyttämät tilaisuuden järjestämiseen liittyvät ilmoitukset, luvat tai toimenpiteet. Poliisi voi myös vaatia vastuuvakuuden ottamista.

Lounais-Suomen poliisille ilmoitus yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallisena.
 

llmoitus poliisille tulisi tehdä ainakin seuraavista tapahtumista:

 • suuret tapahtumat (useita satoja osallistujia)
 • yleisten paikkojen (varsinkin liikenneväylät) ulkotapahtumat
 • erityisryhmille suunnatut tilaisuudet
 • myöhäisiltaan tai yöhön kestävät tapahtumat (klo 22.00 jälkeen)
 • tapahtumassa tarvitaan järjestyksenvalvontaa tai liikenteenohjausta
 • tapahtumassa on anniskelua
 • tapahtuma vaatii pelastussuunnittelua (kyseessä yli 200 henkilön tilaisuus)
 • tilaisuudet, jotka herättävät voimakkaita tunteita (on vaarana, että tilaisuutta tullaan jollain tavalla häiritsemään)
Porin Kävelykatu ilmasta SuomiAreena-tapahtuman aikana

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 

Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvariski, on laadittava pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma on toimitettava Satakunnan pelastuslaitokselle.

Pelastussuunnitelma on laadittava yleisötapahtumaan, jossa:

 • arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä
 • käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita tai erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja
 • tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta
 • tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille


Suunnitelmassa on esitettävä vähintään:

 • tapahtuman yleistiedot
 • arviot tilaisuuteen liittyvistä riskeistä
 • turvallisuusjärjestelyt
 • toimintaohjeet onnettomuus- ja vaaratilanteissa


Turvallisuuspalvelut ovat päättäneet, että hyödynnetään valtakunnallisesti ns. HIKLU-alueen tuottamaa materiaalia yleisötilaisuuksien turvallisuuden ilmoituksissa ja valvonnassa. Tässä on suorat linkit materiaalin eri osiin.

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman mallipohja 
Pyrotekniset tehosteet yleisötapahtumassa – opas 
Ilmoituslomake ilotulituksesta
Ilmoituslomake tuliesityksestä
Ilmoituslomake tehosteiden käytöstä
Ensiapusuunnitelma
Ohje tuliesitysten turvallisuusjärjestelyistä 

Ensiapu

Tapahtumajärjestäjä vastaa tapahtuman ensiapuvalmiudesta ja lisäavun hälyttämisestä. Ensiapuvalmiuden taso määräytyy tapahtuman osallistujamäärän ja luonteen mukaan. Pienissä ja matalariskisissä tapahtumissa ei välttämättä tarvita erillistä ensiapuryhmää, mutta tapahtuma-alueelle on varattava ensiaputarvikkeita. Esimerkiksi SPR järjestää ensiapupalveluita tapahtumiin.

Yleisötapahtuman ensiapusuunnitelmalomakkeen löydät täältä.

Ilmoitus yleisötapahtuman järjestämisestä (elinvoima ja ympäristö)

Ilmoitus yleisötilaisuudesta tehdään, mikäli tapahtumaan ennakoidaan osallistuvan vähintään 500 yhtäaikaista kävijää. Ilmoitus on tehtävä vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Ilmoituksen pääset täyttämään täältä.

Tilapäisten rakenteiden toimenpidelupa

Mahdollisille lavoille, teltoille ja muille väliaikaisille rakenteille haetaan toimenpidelupa Porin kaupungin rakennusvalvonnasta.

Toimenpideluvan voi hakea sähköisen asioinnin kautta.

Järjestyksenvalvonta

Tapahtuman aikana turvallisuutta valvovat tapahtumajärjestäjän asettaman järjestyksenvalvojat. Poliisi asettaa järjestyksenvalvojien määrän tapahtumakohtaisesti.

Järjestyksenvalvojien määrä ja kelpoisuus

 • pääsääntönä normaaliolosuhteissa on, että järjestyksenvalvojia on yksi (1) järjestyksenvalvoja 75 osallistujaa kohden. Poliisi voi vaatia, että järjestyksenvalvojia on tiettynä ajankohtana ja paikassa myös enemmän tai tilaisuuden luonteesta johtuen myös vähemmän
 • järjestyksenvalvojat tulee olla pääsääntöisesti kortillisia, anniskelualueen järjestyksenvalvojilla tulee olla myös voimankäytön koulutus voimassa
 • poliisi määrittelee järjestyksenvalvojien toimialueen
 • järjestyksenvalvojan on noudatettava poliisin, pelastus- ja muiden viranomaisten antamia käskyjä ja määräyksi.
Porisperen Lokkilava

Leirintäalueilmoitus

Leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista tehtävä kirjallinen ilmoitus Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka toimii kunnallisena leirintäalueviranomaisena.

Ilmoituksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot leirintäalueen pitäjästä ja alueen sijainnista sekä toiminnan luonteesta ja laajuudesta. 

Ohessa olevasta PDF-tiedostosta voit käydä tarkastelemassa, miltä ilmoitus näyttää. Varsinainen leirintäalueilmoitus tulee kuitenkin täyttää vahvan tunnistautumisen takaa löytyvästä ilmoituksesta, jonka löydät täältä.

Meluilmoitus

Meluntorjunnan tavoite on terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, jossa melusta on mahdollisimman vähän haittaa.

Erilaisten toimintojen, kuten rakennustöiden ja yleisötilaisuuksien melu saattaa häiritä lähialueen asukkaita tai haitata työntekoa. Siksi tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua aiheuttavista töistä ja tapahtumista on tehtävä ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ohessa olevasta PDF-tiedostosta voit käydä tarkastelemassa, miltä ilmoitus näyttää. Varsinainen meluilmoitus tulee kuitenkin täyttää vahvan tunnistautumisen takaa löytyvästä ilmoituksesta, jonka löydät täältä.

Vesiliikenne

Moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on oltava vesiliikennelain mukainen lupa. Lupaviranomaisena toimii Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

Luvan myöntäminen edellyttää, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset eikä toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lupa voidaan myöntää vain, jos vesialueen omistaja on antanut siihen suostumuksensa. Lupa on haettava aina tapauskohtaisesti.

Yhteydenotot: Ympäristöinsinööri / 044 701 0211

SAMKin Agora-sali tapahtumapaikkana

Parkkipaikkavaraukset ja Kauppatori

Tilaan mahdollisesti liittyvät parkkipaikkavaraukset ja -lupa haetaan Porin kaupungin katutyö- ja sijoituslupahakemuksella.

Kauppatoria hallinnoi Porikorttelit. Torin päiväpaikat vuokraa torivalvoja (puh. 044 240 6230).
Pidempiaikaisten myyntipaikkojen ja esiintymislavan vuokrauksesta vastaa Porikorttelit (puh. 044 241 8447 / myynti@porikorttelit.fi)

Lisätietoa Porikortteleiden sivustolta.

Elintarvikkeiden tilapäinen myynti, tarjoilu ja valmistaminen

Elintarvikevalvonta suojaa kuluttajaa elintarvikkeiden aiheuttamilta terveydellisiltä ja taloudellisilta riskeiltä.
Toiminnan piiriin kuuluu elintarvikkeiden turvallisuuteen ja määräysten noudattamiseen liittyvä valvonta.

Tiedotus elintarvikkeiden tilapäismyynnistä
Muistilista elintarvikkeiden ulkomyyntiin
Omavalvontasuunnitelman muistilista
Ilmoitus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta
Elintarvikevalvonta

Musiikkilupa

Musiikin julkiseen esittämiseen tarvitaan aina lupa.

Julkista esittämistä on yleisesti ottaen kaikki muu, paitsi lähimmässä perhe- ja ystäväpiirissä tapahtuva musiikin esittäminen ja soittaminen.

Livemusiikkia eli elävää musiikkia on artistien, bändien ja orkestereiden esittämä musiikki. Äänitemusiikkia on digitaalisista palveluista, levyltä, radiosta, tv:stä tai karaokelaitteista soitettava musiikki.   

Musiikin käyttölupahakemus (Teosto)

Teoston ja Gramexin yhteinen musiikinkäyttölupa eli Tapahtumalupa (Teosto)

Mainostilat

Porin kaupunki vuokraa yrityksille mainostilaa. Katso lisätietoja täältä.

Kaikissa lupa-asioissa voit olla suoraan yhteydessä myös Eija Joensuuhun,  044 701 7911 / eija.joensuu@visitpori.fi

PoriJazz Kirjurinluoto Arenalla