Ympäristöluvat ja -valvonta

Moneen asuin- ja elinympäristössämme tehtäviin toimenpiteisiin tarvitaan lupa. Lisäksi lupa tarvitaan esimerkiksi yleisötilaisuuksien järjestämiseen. Eräisiin vähäistä ja lyhytaikaista haittaa aiheuttaviin toimenpiteisiin riittää pelkkä ilmoitus.

 

LEIRINTÄALUEILMOITUS

Leirintäalueen perustamisesta ja alueen toiminnan olennaisesta muuttamisesta on viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista tehtävä kirjallinen ilmoitus Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka toimii kunnallisena leirintäalueviranomaisena.

Ilmoituksen tulee sisältää tarpeelliset tiedot leirintäalueen pitäjästä ja alueen sijainnista sekä toiminnan luonteesta ja laajuudesta.

Leirintäalueilmoitus

MELUILMOITUS

Meluntorjunnan tavoite on terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, jossa melusta on mahdollisimman vähän haittaa.

Erilaisten toimintojen, kuten rakennustöiden ja yleisötilaisuuksien melu saattaa häiritä lähialueen asukkaita tai haitata työntekoa. Siksi tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua aiheuttavista töistä ja tapahtumista on tehtävä ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Meluilmoituslomake

Musiikkimeluilmoitus

VESILIIKENNE

Moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen kilpailujen tai harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samalla vesialueella on oltava vesiliikennelain mukainen lupa. Lupaviranomaisena toimii Porin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja.

Luvan myöntäminen edellyttää, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset eikä toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, yleiselle luonnon virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lupa voidaan myöntää vain, jos vesialueen omistaja on antanut siihen suostumuksensa. Lupa on haettava aina tapauskohtaisesti.

YHTEYSTIEDOT

yhteydenotot: ymparistovalvonta@pori.fi

Ympäristötarkastaja (jätevesiasiat) 044 701 1214
Ympäristöinsinööri (roskaantumiset) 044 701 0215
Ympäristöinsinööri (meluasiat) 044 701 0211

 

Kaikissa lupa-asioissa voit olla suoraan yhteydessä myös Eija Joensuuhun,  044-701 7911 / eija.joensuu@visitpori.fi