Vastaa Visit Porin asiakastyytyväisyyskyselyyn / Answer a customer satisfaction survey for Visit Pori Oy

Hyvä asiakas!

Olen matkailuopiskelija Elli Konttinen Satakunnan ammattikorkeakoulusta ja teen asiakastyytyväisyystutkimuksen Visit Pori Oy:lle. Tutkimus tehdään Visit Porin toimeksiannosta.

Tutkimuksen tehtävänä on tutkia asiakkaiden tyytyväisyyttä saamaansa matkailuneuvontapalveluun Visit Porissa. Tavoitteena on saada vastauksia seuraaviin
kysymyksiin:
1. Kuinka tyytyväisiä olette tämän hetkisiin matkailuneuvontapalveluihin?
2. Mitä haluatte tai odotatte matkailuneuvonnalta?
3. Minkälaisia palveluita ensisijaisesti haette Visit Pori Oy:n matkailuneuvonnasta?

Opinnäytetyön tarkoituksena on saada tietoa, jonka avulla voidaan kehittää Visit Porin asiakaspalvelua. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu nimettömästi. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tutkimusaineisto kerätään ainoastaan tätä opinnäytetyötä varten. Vastaamiseen menee noin 15 minuuttia. Suurin osa kysymyksistä on monivalintakysymyksiä, joihin voitte valita sopivamman vastauksen valmiista vastausvaihtoehdoista.

Suuri kiitos osallistumisesta!

Ystävällisin terveisin, opiskelija Elli Konttinen
Jos teille tulee kysymyksiä liittyen tutkimukseen, niin vastaan niihin mielelläni.

Yhteystiedot:
Elli Konttinen
elli.konttinen@student.samk.fi

VASTAAMAAN PÄÄSET TÄSTÄ

Dear customer!
I am a tourism student Elli Konttinen from Satakunta University of Applied Sciences and I am making a customer satisfaction survey for Visit Pori Oy. This survey is commissioned by Visit Pori.

The mission of this research is to investigate customers satisfaction for tourism information in Visit Pori Oy.
The aim is to get answers to the following questions:
1. How satisfied are you with the current tourist information service?
2. What do you want or expect from a tourist information service?
3. What kind of services do you primarily seek from Visit Pori tourist information

The purpose of the thesis is to get information, which can be used to develop the customer service of Visit Pori tourist information. Responding is voluntary and happens anonymously. Responses are treated confidentially and the research material is collected only for this thesis.

It takes approximately 15 min to answer all questions. Most of the questions are multichoice questions and you can choose the proper answer for you from existing answer options.

Thank you for your participation!

Best regards, student Elli Konttinen

If you have any questions about the research, I'll be happy to respond.
Contact:

Elli Konttinen
elli.konttinen@student.samk.fi

TO THE SURVEY